White Shirt Black Sleeves Japanese Ornament Geisha

3,720